tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

Fler leveranser
Enköping

Levererad: 2020

Kund: ITK Envifront AB


Komplett siloanläggning med doseringsutrustning

Inklusive:

 • 80m3 silo med mantel med eget maskinrum
 • Dammfilter samt tryckavlastningsventiler
 • Slangventil på påfyllningsrör för säker fyllning
 • Vägningssystem
 • Valvbrytningssystem för full kontroll att materialet inte hänger sig i silokonan
 • Vevmanövrerat avstängningsspjäll
 • Multiskruvdoserare med dubbla utlopp för två av varandra oberoende doseringslinjer
 • Pneumatisk transport inklusive transportfläkt, primärluftsledning, ejektor, ventilpaket, sekundärledning samt inblåsningslans till rökgaskanalen
 • Komplett automatikskåp med PLC styrning och operatörspanel
 • Installation, igångkörning och utbildning

Utrustningen lagrar och doserar släckt tekniskt kalk Ca(OH)2 för pH-justering / rökgasrening på ENA Energis biobränsleanläggning.C4 Energi, Allöverket
Doseringsanläggning för svavel

Levererad: Oktober 2013

Kund: C4 Energi AB, Kristianstad


Applikation: Storsäckstömmare med 2 st doseringslinjer för svavel avsedd att minska korrosionen I pannan.

C4 Energi är ett kraftvärmeverk som drivs med 99% förnybart bränsle. Detta stämmer överens med Kristianstad Kommuns miljömål att bli fossilfria.

Bränslet består I huvudsak av flis men även av biogas och bioolja. Förbränning av biobränsle ökar ofta korrosionen i pannan, huvudsakligen på överhettarna, på grund av den låga svavelhalten i bränslet.

För att minska korrosionen och beläggningen på överhettarna tillsätts en liten mängd svavel i bränsleintaget.

Viktiga bieffekter är att förbränningen ökar vilket ger lägre CO-emmissioner. Därmed kan man minska O2-mängden vilket även minskar NO-emmissionen.

Leveransen innehåller:

 • Storsäckstömmare med telfer.
 • Dammfri anslutning av storsäcken.
 • Buffer hopper 500dm3
 • Två st. doserare. Kapacitet 2 x 0,5 – 3,5kg/h.
 • Två st. cellmatare.
 • Två st. pneumatiska transportsystem. Transportslangar med slitagedetektering.
 • Maskinrum
 • Idrifttagning.
 • ATEX EG-försäkran om överensstämmelse mot ATEX-direktivet 94/9/EG.
 • EG-försäkran om överensstämmelse – 2A mot Maskindirektivet 2006/42/EG. Bergen Kvernevik RA

Levererad: Juli 2014

Kund: Purac AB


Utrustning:

Polymerberedare typ Tomal PolyRex för storsäckshantering.

Polymerberedare PolyRex för storsäckshantering och fyllning av 5m3  silo.

Pumskiddar för dosering av polymerlösning.

 Applikation: Slambehandling på avloppsreningsverk.

Kapacitet: 56 000 PE.

PolyRex beredarna levererar polymerlösning till mekaniska slamförtjockare och avvattningscentrifuger.

För fler detaljer se http://purac.se/?page_id=3036  https://youtu.be/rW1W38vGQJg

 Fotot är tagen av Purac ABFirmenich, Geneve Ca(OH)2 beredning

Levererad: Juni 2015

Kund: Firmenich SA


Utrustning: Komplett siloanläggning med doser-och beredningsutrustning för kalk, Ca(OH)2.

Silo, Tomal, Ø 3,2 m i stål.

Volym 60 m3.

Doserkapacitet: 100-250 kg/h.

Silon placerad utomhus, maskinrummet med en stor öppning för anslutning till förlängt maskinrum.

Leveransen innehåller även: Beredningsenhet mednivåstyrning, beredningstank, vägningsutrustning på silo, elskåp.   

 Steinskogen

Levererad: 2019

Kund: NCC


Biobränsleanläggning för asfaltsproduktion

Leveransen inkluderade en pelletsilo med cyklon, kvarnanläggning, lagringssilo för träpulver med tillhörande doseringslinje.

Då pellets och träpulver är ex-klassat inkluderades en fullt ATEX-godkänd anläggning.

 

 

 Stora Enso Fors AB - Kartongfabrik

Levererad: Februari 2015

Kund: Stora Enso Fors AB


Automatisk beredning av 6% natriumbikarbonatlösning.

Kemikalien förbättrar våtstyrkan hos papper.

 

Inklusive:

Storsäckstömmare med dammfri anslutning av storsäckar inklusive evakueringsfilter med fläkt.

Avstängningsspjäll, multiskruvdoserare och skruvtransportör.

Inblandningstank 2m3 i rostfritt stål SS2333.

Omrörare, dammejektor, vågutrustning och vattenarmaturer.

Transportpump.

Kabeldragning till kopplingsbox.

CE-försäkran om överensstämmelse 2A.Zilkha Biomass Energy LLC

Levererad: November 2012

Kund: World Thermal Services (WTS) AB


Tomal har utvecklat en multiskruvdoserare för träpulver anpassad för 9,2 bar, vilket är P-max för träpulver.

Vår kund är WTS och slutkunden är Zilkha Biomass Energy LLC i Houston, Texas.

Doseraren är utvecklad i nära samarbete med WTS och skall dosera träpulver till en brännare för gasturbin.

Doseraren är anpassad för en el-kapacitet på gasturbinen motsvarande 1,5 MW.

 

Kapacitet: 2-10 m3 träpulver/timme.

Designtryck: 9,2 bar (P-max för träpulver vid dammexplosion).

Normalt arbetstryck: 3,7 bar. Arbetstemperatur: 10-221 grader Celsius.

Inlopp: ASME 24". Anslutning för pneumatisk transport: ASME 3". Vikt: 1500 kg.Tullis Russell

Levererad: Juni 2012

Kund: Metso Power Oy


En av Tomals största silos är levererad till Tullis Russel, pappersbruk i Markinch, Skottland.

Silovolymen är 180 m3 för Hydratkalk och skickas i två delar för montage på plats hos kund.

Leveransen innefattar även en 40 m3 silo för PAC (aktivt kol).

Båda utrustningarna inkluderar Tomals noggranna multiskruvdoserare samt pneumatiska transporter.

 

Metsos order inkluderaren brännare med 155 MWth inklusive en rökgasreningsanläggning, där kalken används 

för att absorbera sulfider. Kolen används för att fånga upp tungmetaller och dioxiner.Rosneft Slop Oil

Levererad: September 2011

Kund: Alfa Laval Copenhagen / Rostneft Refinery Tuapse


Leveransen består av en polymerberedare typ PolyRex 2,0 för ATEX Zon 2, GAS group IIB T3.

Det är en komplett beredningsutrustning för både polymerpulver och flytande polymer inklusive doserings-

pump och separat vacuumtransportör.

Tankar och rördragning är utfört i AISI316L och stativet är tillverkat i AISI304.

 

Rostnefts raffinaderi Tuapse ligger vid Svarta Havets östra kust och är specialiserat på att producera motor-

bränslen. När råolja rafinneras uppkommer sk Slop Oil vilket är lågkvalitativa restoljor som behöver renas. denna reningsprocess ingår Tomals polymerberedare.Kinnareds Well

Levererad: Augusti 2011

Kund: Kinnareds Well


Utrustningen består av en storsäcktömmare med dammfri hantering för Majsstärkelse. Dessutom ingår en

berednings- och dosertank för framtagning av en färdig stärkelseslurry.

 

Då stärkelsen är ex-klassad har Tomal inkluderat en komplett anläggning enl ATEX-direktiven med invändig

klassing enl dammexplosiv miljö zon 21.Östrand

Levererad: Juni 2011

Kund: Andritz / SCA Östrand


I leveransen ingår 2st pneumatiska transporter av träpulver från 2 st pelletskvarnar till en 250 m3 dosersilo

via 2st cyklonfilter. Dosersilon är försedd med 4st doserlinjer med pneumatisk transport fram till beställarens

brännare.

 

3st doserlinjer går till den befintliga ångpannan med kap 5 ton/h och 1st doserlinje går till en ny

mesaugn med kap 8 ton/h.Säverstaverket

Levererad: Maj 2011

Kund: Pilum Industrifilter / Bollnäs Energi AB


Leveransen utgjordes av:

1 st 30 m3 silo med doseringsutrustning och pneumatisk transport för aktivt kol.

1 st 80 m3 silo med doseringsutrustning och pneumatisk transport för släckt tekniskt kalk Ca(OH)2.Laiva

Levererad: April 2011

Kund: Metso Minerals / Nordic Mines OY


Leveransen består av en 80 m3 silo med tillhörande doseringsutrustning för CaO.

Inklusive en 2,0 m3 släckingstank och en 30 m3 doseringstank.Kollsnes

Levererad: November 2010

Kund: Krüger Kaldnes AS / AkerSolution / Statoil


Leveransen från Tomal avser följande: PolyRex Liquid 1,0 för ATEX Zone 1, Gas group IIB, Temp class T3.

Komplett beredningsutrustning för flytande polymer inklusive 2 doseringslinjer med pumpar och elektromagnetiska

flödesmätare och koncentrattank med radarnivågivare. All material i SS316 inkl rördragning fabrikat Parker.

 

Statoil som driver Kollsnes gav AkerSolution kontraktet att bygga om gas anläggningen under drift.

AkerSolution anlitade Krüger Kaldnes AS avseende vattenbehandlingen av glykol-/metanolhaltigt vatten.

Iden processen ingår Tomals unika polymerberedare.EC Krakow

Levererad: Juni-September 2010

Kund: ProMinent Polen/Instal Krakow/EC Krakow


I februari 2010 fick Tomal sin största order någonsin.

Det är en komplett anläggning för dosering av Biobränsle till ett kraftverk i Krakow.

 

Anläggningen är nyligen igångkörd med lyckat resultat. Hjärtat av anläggningen består av Tomals

multiskruvdoserare som förser brännaren med en jämn och noggrann dosering, utan pulsationer.

Detta är viktigt för att erhålla en optimal förbränning med låga emmissioner av CO och NOx.Tafjord

Levererad: 01.10.2010

Kund: Tafjord Kraftvärme A/S sopförbränningsanläggning i Ålesund i Norge.


Tomals leverans består av doseringsanläggningar med pneumatisk transport för hydratkalk och aktivt kol.

Kemikalierna injiceras i rökgaskanalen före filterna.

 

Kalkdoseringen består av 4 doseringslinjer för avsvavling.

Koldoseringen består av en doseringslinje för aktivt kol avsedd för absoprion av tungmetaller och dioxiner.

Vidare ingår doseringsutrustning för recirkulation av stoft för bättre utnyttjande av kalken.Södra Vi, Vimmerby

Levererad: 2009-08-11

Kund: Läckeby Water


Vimmerby kommun bygger nytt vattenverk i Södra Vi, åtta kilometer norr om centralorten. Vattenverket ska både

säkerställa vattenförsörjningen i Södra Vi och förstärka vattentillgången i Vimmerby. Rå­vattnet tas från nyborrade

brun­nari samma område som det tidigare.

Tomal har fått äran att leverera en storsäcktömmare inklusive doseringsutrustning för kalcinerad soda, Na2CO3.Mondi Paper

Levererad: 2009-03-03

Kund: ProMinent Polen


Storsäckstömmare inklusive 5 m3 lagerbehållare, doserutrustning och beredningstank för Urea.

Färdigblandad Urea används som "nutrient" for ett reningsverk i Polen.Hövringen

Levererad: 2008-11-05

Kund: Lafopa Industrier A/S


Två kompletta PolyRex maskiner med det unika Optimo vätningssystemet i kombination med dammfri storsäckshantering.

 

Optimo består av ett slutet vätningssystem som resulterar i en effektiv och driftsäker inblandning. Detta ger även en

mycket klar polymerlösning och en låg polymerförbrukningn.

 

Storsäckshanteringens utformning ger operatören en dammfri arbetsmiljö.Strängnäs Energi AB

Levererad: 2008-03-27

Kund: Radscan Intervex


Silo med doseringsutrustning för för kalk och kol inklusive pneumatisk transport inom rökgasrening. Silo även för aska-

utmatning till bulkbil.Porin

Levererad: 2008-03-17

Kund: Metso Power OY


Delivery Date: 2008

Silo med pneumatisk transport för dosering av aktivt kol och kalk.

Leverans till Finland för rökgasrening.
Tillbaka